Το περιοδικό της
Χριστιανικής Αλήθειας

  
Το περιοδικό που ενώνει
τους πιστούς του Χριστού
  
Πιο βαθιά στη Βίβλο - Πιο κοντά στη ζωή
Αρχική σελίδα (HOME)
Από τον εκδότη
Έγραψαν για μας
Επικοινωνία


Τι λέει η Βίβλος...

Δέκα φοβερές αντιθέσειςΥπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στους ανθρώπους που γνωρίζουν και ακολουθούν τον Χριστό, και εκείνους που δεν Τον ακολουθούν στη ζωή τους. Παρακάτω παρουσιάζονται σε παράλληλες στήλες 10 από τις κυριότερες διαφορές.

 

ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ είναι:
ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ είναι:
1. Νεκρός μέσα στην αμαρτία 1. Νεκρός ως προς την αμαρτία
«Και εσάς όντας νεκρούς διά τας παραβάσεις και τας αμαρτίας εζωοποίησεν» (Εφεσ. 2/β/1)
«[Ο Χριστός] τας αμαρτίας ημών εβάστασεν εν τω σώματι αυτού επί του ξύλου, διά να ζήσωμεν εν τη δικαιοσύνη, αποθανόντες κατά τας αμαρτίας» (Α~ Πέτρ. 2/β/24)
2. Κάτω από την οργή 2. Σωσμένος από την οργή
«Πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών, ήμεθα εκ φύσεως τέκνα οργής, ως και οι λοιποί» (Εφεσ. 2/β/3).
«Αφού εδικαιώθημεν τώρα διά του αίματος αυτού, θέλομεν σωθή από της οργής δι' αυτού» (Ρωμ. 5/ε/9)
3. Μακριά απ' τον Χριστό 3. Κοντά στον Χριστό
«Χωρίς Χριστού, απηλλοτριωμένοι από της πολιτείας του Ισραήλ και ξένοι των διαθηκών της επαγγελίας, ελπίδα μη έχοντες και όντες εν τω κόσμω χωρίς Θεού» (Εφεσ. 2/β/12)
«Τώρα όμως διά του Ιησού Χριστού σεις οι ποτέ όντες μακράν εγείνετε πλησίον διά του αίματος του Χριστού» (Εφεσ. 2/β/13)
4. Κάτω από κρίση 4. Ελεύθερος από την κρίση
«Όστις όμως δεν πιστεύει είναι ήδη κεκριμένος, διότι δεν επίστευσεν εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού» (Ιωάν. 3/γ/18)
«Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι ο ακούων τον λόγον μου και πιστεύων εις τον πέμψαντά με έχει ζωήν αιώνιον, και εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβη εκ του θανάτου εις την ζωήν» (Ιωάν. 5/ε/24)
5. Τυφλωμένος από τον Σατανά 5. Όχι πια τυφλός
«Απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε τον νούν, διά να μη επιλάμψη εις αυτούς ο φωτισμός του ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, όστις είναι εικών του Θεού» (Β~ Κορ. 4/δ/4).
«Απέβλεψαν προς αυτόν και εφωτίσθησαν, και τα πρόσωπα αυτών δεν κατησχύνθησαν» (Ψαλ. 34/λδ/5).
6. Παιδί του Σατανά 6. Παιδί του Θεού
«Σεις είσθε εκ πατρός του διαβόλου και τας επιθυμίας του πατρός σας θέλετε να πράττητε. Εκείνος ήτο απ' αρχής ανθρωποκτόνος και δεν μένει εν τη αληθεία, διότι αλήθεια δεν υπάρχει εν αυτώ» (Ιωάν. 8/η/44).
«Διότι πάντες είσθε υιοί Θεού διά της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού» (Γαλ. 3/γ/26).
7. Αιώνια καταδικασμένος 7. Αιώνια σωσμένος
«Όστις πιστεύει εις τον Υιόν έχει ζωήν αιώνιον· όστις όμως απειθεί εις τον Υιόν δεν θέλει ιδεί ζωήν, αλλ' η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού» (Ιωάν. 3/γ/36).
«Τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον» (Ιωάν. 3/γ/16).
8. Βέβαιος για την απώλεια 8. Βέβαιος για τον ουρανό
«Οι δειλοί και άπιστοι και βδελυκτοί και φονείς και πόρνοι και μάγοι και ειδωλολάτραι και πάντες οι ψεύσται θέλουσιν έχει την μερίδα αυτών εν τη λίμνη τη καιομένη με πυρ και θείον· ούτος είναι ο δεύτερος θάνατος» (Αποκ. 21/κα/8).
«Και θέλει με ελευθερώσει ο Κύριος από παντός έργου πονηρού και θέλει με διασώσει διά την επουράνιον βασιλείαν αυτού· εις τον οποίον έστω η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων» (Β~ Τιμ. 4/δ/18).
9. Περιμένει την κρίση 9. Περιμένει την δόξα
«Είναι αποφασισμένον εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωσι, μετά δε τούτο είναι κρίσις» (Εβρ. 9/θ/27).
«Προσμένοντες την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού» (Τίτ. 2/β/13).
10. Με τελική καταδίκη 10. Με ζωντανή ελπίδα
«Και όστις δεν ευρέθη γεγραμμένος εν τω βιβλίω της ζωής, ερρίφθη εις την λίμνην του πυρός» (Αποκ. 20/κ/15).
«Κατά το πολύ έλεος αυτού ανεγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσαν διά της αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον, πεφυλαγμένην εν τοις ουρανοίς δι' ημάς» (Α~ Πέτρ. 1/α/3-5).

 

Καθένας σ’ αυτή τη ζωή διαλέγει σε ποια ομάδα θα ταχθεί και ποιον θα ακολουθήσει. Αν ακολουθήσει τον Χριστό θα έχει μαζί Του αιώνια ζωή. Αν ακολουθήσει τον Σατανά, θα συμμετέχει μαζί του στον αιώνιο θάνατο.

Ο Θεός ανέκαθεν θέτει τους ανθρώπους απέναντι στην εκλογή αυτή. Μέσω των αρχαίων προφητών ενημερώνει:

«Ούτω λέγει Κύριος· Ιδού, έθεσα ενώπιόν σας την οδόν της ζωής και την οδόν του θανάτου» (Ιερ. 21/κα/8) και προτρέπει: 

«Απορρίψατε αφ' υμών πάσας τας ανομίας υμών, τας οποίας ηνομήσατε εις εμέ, και κάμετε εις εαυτούς νέαν καρδίαν και νέον πνεύμα· και διά τι να αποθάνητε, οίκος Ισραήλ; Διότι εγώ δεν θέλω τον θάνατον του αποθνήσκοντος, λέγει Κύριος ο Θεός· διά τούτο επιστρέψατε και ζήσατε» (Ιεζ. 18/ιη/31-32). |     

 

Για να διαβάσετε το παρόν τεύχος

σε μορφή PDF

πατήστε πάνω στην εικόναΠ Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ
ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

            Πατήστε στους τίτλους    


ΑΡΘΡΑΑπό την πιατοθήκη
της Βίβλου


 


«Του χρόνου στην Ιερουσαλήμ!»
– Πραγματικά!
 
Δέκα φοβερές αντιθέσεις
 
ΑΡΧΕΙΟ ΤΕΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ