Το περιοδικό της
Χριστιανικής Αλήθειας

  
Το περιοδικό που ενώνει
τους πιστούς του Χριστού
  
Πιο βαθιά στη Βίβλο - Πιο κοντά στη ζωή
Αρχική σελίδα (HOME)
Από τον εκδότη
Έγραψαν για μας
Επικοινωνία


Tο “χρέος” της Εκκλησίας


Αιρέσεις και Βίβλος

 


Στην εφημερίδα «Ορθόδοξος Τύπος» (10-9-10) διαβάσαμε το κατωτέρω κείμενο (πλαίσιο), το οποίο πολύ μας προβλημάτισε, αφενός για την ποιότητα της σκέψης των συντακτών του και αφετέρου για το επιδιωκόμενο από αυτούς.

 
Η δραστηριότης των αιρέσεων και το χρέος της Δ. Εκκλησίας


Κατά την διάρκειαν των θερινών μηνών όλαι αι αιρέσεις, αι οποίαι δραστηριοποιούνται εις την Ελλάδα ανέπτυξαν μεγάλην δραστηριότητα εις τας νήσους του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους, αλλά ακόμη και εις την ορεινήν Ελλάδα. Ανενόχλητοι κάμνουν προσηλυτισμόν, ενώ διαθέτουν την Καινήν Διαθήκην και την Αγίαν Γραφήν ηλλοιωμένας, αλλά με την ένδειξιν ότι είναι εγκεκριμέναι υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου ή των Πατριαρχείων. Εις την προσπάθειάν των δεν συναντούν αντιστάσεις.

Ελάχιστοι οι Μητροπολίται, οι οποίοι ασχολούνται με την καταπολέμησιν των αιρέσεων. Εάν ησχολούντο θα εξέδιδον αντιαιρετικάς εγκυκλίους, θα εζήτουν από άμβωνος επαγρύπνησιν υπό του πιστού λαού, θα διεφώτιζον τον λαόν και θα ηξίωναν από τον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών, όπως ο Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας επεδίδετο εις αντιαιρετικόν αγώνα. Με αφορμήν όμως αυτήν την "απόβασιν" των αιρετικών εις τας νήσους και την ορεινήν Ελλάδα, μήπως θα έπρεπε η Διοικούσα Εκκλησία της Ελλάδος να επανακαθορίση την στάσιν της έναντι των αιρέσεων; Μήπως θα έπρεπε να κάμνη ότι και αι  αιρέσεις, αι οποίαι υποχρεώνουν τα μέλη των εις αγώνα υπέρ της πλάνης εις την οποίαν πιστεύουν; Μήπως θα πρέπει να εκπαιδευθούν, κατά ενορίαν, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί κατά τρόπον, που να δύνανται να κάνουν αντιαιρετικόν αγώνα; Μήπως θα έπρεπε οι ραδιοφωνικοί σταθμοί και τα έντυπα της Εκκλησίας να αφιερώνουν περισσότερον χρόνον και χώρον εις τον αντιαιρετικόν αγώνα; Έχει αντιληφθή η Διοικούσα Εκκλησία ότι τα πάντα αλλάζουν εις την Ελλάδα, ότι έχομεν απώλειαν της ταυτότητός μας εξαιτίας του μεγάλου Μουσουλμανικού πληθυσμού μεταναστών και λαθρομεταναστών, ότι οι Παπικοί από πεντήκοντα χιλιάδας, οι οποίοι ήσαν σταθερώς εις την Ελλάδα σήμερον έχουν φθάσει εις τας τριακοσίας χιλιάδας, ότι οι Προτεστάνται αλωνίζουν και έχουν μεγάλην διεισδυτικότητα εις τους χώρους των μεταναστών των προερχομένων από τας χώρας του Ειρηνικού Ωκεανού; Έχει αντιληφθή η Νομοκρατούσα Εκκλησία ότι αι αιρέσεις "κυριαρχούν" εις την Ορθόδοξον Ελλάδα;

Κλείνοντες το σημείωμα αυτό θέλομεν να ερωτήσωμεν: Δεν ενοχλείται η Διοικούσα Εκκλησία (εις το σύνολόν  της) από το γεγονός ότι οι αιρετικοί κυκλοφορούν ηλλοιωμένην την Καινήν Διαθήκην με την υπογραφήν του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των Πατριαρχείων μας;
Ακολουθούν σχόλια.


Ευθύς εξ αρχής εξηγούμε ότι η γνώμη μας για την αδιακρίτως και κατά κόρον διανομή των Ιερών Γραφών είναι αρνητική για πολλούς και διάφορους λόγους.

Θεωρούμε ότι ο γραπτός λόγος του Θεού είναι σημαντικός και ιερός και πρέπει να αντιμετωπίζεται με ανάλογη προσοχή.  Το ίδιο και οι προσφορές των πιστών δεν πρέπει να σπαταλώνται για να κάνουν κάποιοι «το κομμάτι τους». Με τούτο δεν αποκλείουμε το ενδεχόμενο κάποιοι άνθρωποι κατά καιρούς να αγγίχθηκαν και να ευλογήθηκαν μελετώντας απευθείας τα Ιερά Γράμματα, ωστόσο και μόνο το παράδειγμα του Αιθίοπα ευνούχου (Πράξ. 8/η/27-39) μας διδάσκει πως ακόμη και αν κάποιος έχει στα χέρια του τη Βίβλο, από μόνο του δεν είναι ικανό να τον βοηθήσει στην εύρεση και κυρίως την κατανόηση της αλήθειας.

Πιστεύουμε ότι ο Κύριος ανέθεσε στους μαθητές τη διάδοση του Ευαγγελίου (κήρυγμα) και αυτό γίνεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και όχι με άκριτη και περίπου μυστική διανομή βιβλίων τα καλοκαιρινά μεσημέρια... Εκατομμύρια Καινές Διαθήκες έχουν διασπαρεί σε Σχολεία, Ξενοδοχεία, Στρατό, Νοσοκομεία και άλλες Υπηρεσίες, όχι μόνο από “αιρετικούς” αλλά και από την ίδια την κρατική εκκλησία. Ποιος όμως γνωρίζει αν υπήρξε κάποιο ουσιαστικό ενδιαφέρον ή πόσοι αξιοποίησαν το περιεχόμενό τους;

Από την άλλη πλευρά, όμως, προβληματίζει και η εμπαθής και αχαρακτήριστη λογική των συντακτών του «Ο.Τ.», που δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν ακόμη και ψεύδος, λέγοντας ότι οι “αιρέσεις” αυτές «διαθέτουν την Καινήν Διαθήκην και την Αγίαν Γραφήν ηλλοιωμένας».

Αυτή η Καινή Διαθήκη μεταφράστηκε από Ορθόδοξους Καθηγητές, εκδίδεται και από την Αποστολική Διακονία της ελλαδικής εκκλησίας, και χρησιμοποιείται από πολλές Μητροπόλεις. Πού λοιπόν είναι οι “αλλοιώσεις” και ποιες είναι αυτές;


Η παραπάνω ψευδής δήλωση –η οποία μάλιστα δις επαναλαμβάνεται στο σύντομο αυτό κείμενο–, όπως και η απόκρυψη ότι αυτές οι Άγιες Γραφές έχουν ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, φανερώνει ότι ο «Ο.Τ.» εκούσια συκοφαντεί το έργο των “αιρετικών” αλλά και ακούσια την ίδια την Αγία Γραφή. Αλίμονο! 

Η κακόβουλη αυτή ενέργεια βοά αφ’ εαυτής ότι εκπορεύεται όχι από ειλικρινείς καρδιές αλλά από φανατισμό και μισαλλοδοξία που διέπεται από το πνεύμα του Σατανά. Ποιος άλλος θα ενοχλείτο από την διανομή των Αγίων Γραφών εκτός από τον Πονηρό;

Ο απόστολος Παύλος, γνώριζε ότι στις ημέρες του κάποιοι «κηρύττουσιν εξ αντιζηλίας τον Χριστόν, ουχί εν καθαρότητι, νομίζοντες ότι προσθέτουσι θλίψιν εις τα δεσμά μου» (Φιλ. 1/α/16), αλλά δήλωνε: «Κατά πάντα τρόπον, είτε επί προφάσει είτε τη αληθεία, ο Χριστός κηρύττεται· και εις τούτο χαίρω αλλά και θέλω χαίρει» (εδ. 18). Είχε λόγους να μη συμφωνεί με αυτούς τους “κήρυκες”, όμως πάνω απ’ όλα τον ενδιέφερε ΝΑ ΚΗΡΥΤΤΕΤΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ.

Η Διοικούσα Εκκλησία δεν πρέπει να γίνει νέα Ιερά Εξέταση, αλλά να μιμηθεί το παράδειγμα των “αιρετικών”, φροντίζοντας η ίδια για τη διάδοση των Αγίων Γραφών. Αν το έκανε αυτή, δεν θα έμενε χώρος για τους άλλους. |
 
   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10/2010

ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙ
ΤΟ ΚΑΨΙΜΟ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ


Ο Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως κυκλοφόρησε στις 8-8-10 Εγκύκλιο με την οποία ζητεί –άκουσον άκουσον— ΤΟ ΚΑΨΙΜΟ της Καινής Διαθήκης (της εγκεκριμένης από τα Πατριαρχεία και την Ιερά Σύνοδο), επειδή διανεμήθηκε από «προτεστάντες»...


     

Διαβάστε και φρίξτε:


 Σχετικά με αυτά πού σας έδωκαν οι απρόσκλητοι επισκέπτες μας αιρετικοί, την Καινή Διαθήκη και τα φυλλάδια τους, να τα παραδώσετε όλα στην φωτιά. Δεν θέλουμε τον λόγο του Θεού από τα δικά τους χέρια. Είναι πλανεμένοι. Εννοούμε πολύ καλά τον σκοπό τους και την άπατη τους. Ακούστε: Για να παρα­πλανήσουν τον λαό μας, παρουσιά­ζονται ότι δεν διαφέρουν τάχα από μας και γι' αυτό έδωσαν την Καινή Διαθήκη εγκεκριμένη από τα Πα­τριαρχεία και την Ιερά Σύνοδο της 'Ελλάδος. Αλλά, αφού αυτοί δεν παραδέχονται Πατριαρχεία και Ιερά Σύνοδο, γιατί έκαναν αυτή την πονηριά; Και γι' αυτή τους την άπατη μας γίνονται ακόμη περισ­σότερο αποτροπιαστικοί και απο­βλητέοι "Έξω αυτοί από μας!

Την Καινή Διαθήκη, Χριστιανοί μου, θα την πάρετε από τα δικά μας χέρια. Παρακαλώ την Παναγία μας να φωτίσει κάποιον πλούσιο και να μας δώσει χρήματα - γιατί εμείς σαν Μητρόπολη δεν έχουμε - και θα τυπώσουμε την Καινή Διαθήκη ως έκδοση τής Μητρόπολης μας, για να την δώσουμε σε όλα τα σπί­τια των Χριστιανών μας. Ευχηθείτε να έρθει γρήγορα ή ευλογημένη αυτή ώρα. Αποτελεί όνειρο μου και δυνατή επιθυμία της καρδιάς μου να μπει ό λόγος του Θεού σε όλα τα σπίτια των χριστιανών μας.

Με πολλές ευχές ο Μητροπολίτης Ιερεμίας

Υπόψιν, ότι ο εν λόγω Μητροπολίτης είναι επιπλέον και Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Έδρα της Εισαγωγής στην Παλαιά Διαθήκη και Ερμηνείας του Κειμένου των Ο’, γεγονός που κάνει το ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΚΟΜΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ.
Πρόκειται για τον Μητροπολίτη Γόρτυνος κ. Ιερεμία (κατά κόσμον Παναγιώτη Φούντα)  ο οποίος τρεις μέρες μετά την εκλογή του και μία ημέρα πριν την χειροτονία του σε σύσκεψη των Καθηγητών της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, σύσκεψη που ήταν από καιρό προγραμματισμένη, εξελέγη παμψηφεί τακτικός Καθηγητής στην Ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης.

Εμείς πιο πάνω γράφαμε  ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΝΕΑ "ΙΕΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗ".
ΝΑ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ! ΑΛΙΜΟΝΟ!

Και εμείς νομίζαμε πως ήταν μόνο κάποιος ανισόρροπος πάστορας στην Αμερική ζητούσε να κάψουν το "Κοράνι"... αλλά δεν ξέραμε τι υπάρχει στο σπίτι μας...
Για να διαβάσετε το παρόν τεύχος

σε μορφή PDF

πατήστε πάνω στην εικόναΠ Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2010

            Πατήστε στους τίτλους             Α Ρ Θ Ρ Α          


«Σεαυτόν παρεχόμενος τύπον» 

«Δότε τόπον τη οργή» 

Αιρέσεις και Βίβλος


Τα μάτια μας...
 
 
ΑΡΧΕΙΟ ΤΕΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ