"Οι αναγεννημένοι"

 

Αναγνώστρια διαμαρτυρήθηκε έντονα επειδή το περιοδικό αυτό αναφέρεται και καταγγέλλει περιπτώσεις “αναγεννημένων αδελφών” οι οποίοι με τις πράξεις τους προκαλούν σκανδαλισμό των πιστών και μομφή στο σώμα του Χριστού. Οφείλεται λοιπόν μια απάντηση σε όλους όσοι έχουν την ίδια απορία ή και αντίθεση με την πρακτική αυτή που ακολουθούμε.

Για το περιοδικό αυτό η έννοια του ΑΔΕΛΦΟΥ δεν είναι κάτι που προκύπτει από τα μητρώα μιας εκκλησίας ή οργάνωσης διατηρούμενο εσαεί επειδή δεν μπορεί να ανακληθεί. Επίσης δεν αφορά άτομα που “κάπου-κάποτε” ομολόγησαν κάποιας μορφής πίστη στον Χριστό, όμως η ζωή τους συνεχίζει “οίον και πρότερον”... Ούτε θεωρούνται αδελφοί άνθρωποι που έτυχε να σπουδάσουν σε κάποια θεολογική σχολή και έκτοτε έκαναν το ευαγγέλιο αφορμή πλουτισμού.

Επιπλέον –όσο και αν αυτό μας πονάει ιδιαίτερα– δε μπορεί να θεωρούνται αδελφοί κάποιοι που, αν και για ένα χρονικό διάστημα συμπορεύτηκαν στον δρόμο της πίστης, ύστερα στράφηκαν σε άλλα μονοπάτια, είτε πιο κοσμικά, είτε πιο βολικά, είτε πιο κερδοφόρα... [το κέρδος με οποιαδήποτε μορφή του].

Τα παραπάνω δεν αμφισβητούν κατ’ ελάχιστον ότι (α) η τελική κρίση ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον Χριστό και ότι (β) όλοι μπορούν να μετανοήσουν κάποτε και να επανέλθουν στην άγια ποίμνη του Κυρίου. Ταυτόχρονα όμως δεν αποκλείουν και το ενδεχόμενο κάποιος που σήμερα ομολογεί Χριστόν να ξεστρατήσει αύριο ή και να «ναυαγήση εις την πίστιν» (Α~ Τιμ. 1/α/19).

Μοναδικό κριτήριο σ’ αυτό τον κόσμο –ανώτερο από κάθε ομολογία χειλέων– είναι η ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ, διότι «από των καρπών αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς» (Ματθ. 7/ζ/16). Τούτα είναι λόγια αλάθητα του Κυρίου Ιησού κι είναι τα μόνα που αξίζουν να οδηγούν τους πιστούς.

Επειδή υπάρχουν πολλά πρόβατα του Κυρίου, που από άγνοια πέφτουν θύματα ψευδαδέλφων, ψευδοπροφητών, κακών ποιμένων κ.λπ., ο «Τ» θεωρεί υποχρέωσή του όχι να σιωπά αλλά με αίσθημα ευθύνης να ενημερώνει “περί των κακώς κειμένων”... διότι η Καινή Διαθήκη που εμείς διαβάζουμε λέει μεταξύ άλλων: «Εάν τις, αδελφός ονομαζόμενος, ήναι πόρνος, ή πλεονέκτης, ή ειδωλολάτρης, ή λοίδωρος, ή μέθυσος, ή άρπαξ· με τον τοιούτον μηδέ να συντρώγητε· διότι τι με μέλει να κρίνω και τους έξω; Δεν κρίνετε σεις τους έσω;» (Α~ Κορ. 5/ε/11-12) Και όπως βλέπετε δεν λέει μόνο «πόρνος»...

«Όστις θέλει να αγαπά την ζωήν, και ίδη ημέρας αγαθάς, ας παύση την γλώσσαν αυτού από κακού, και τα χείλη αυτού από του να λαλώσι δόλον. Ας εκκλίνη από κακού, και ας πράξη αγαθόν^ ας ζητήση ειρήνην, και ας ακολουθήση αυτήν» (Α~ Πέτρ. 3/γ/10-11). |

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ